"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

     ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม EDU'วิชาการ ครั้งที่ 2 จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้อง 58205 อาคารเรียนรวม 58 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.

     ทั้งนี้ นายธนกร จำเริญนุสิต ประธานโครงการได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและให้นักศึกษาได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีต่อล้นเกล้าล้นกระหม่อมชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะของนักศึกษาที่ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า "มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์" และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยพระองค์เองเสมอมา

Back