รับสมัครทุนวันครู 2560

    คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-5
เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษาเนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2560
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังเอกสารที่แนบ หรือขอรับ
ใบสมัครพร้อมส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาคาร 10
ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

และจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์และวันเวลา สถานที่ ภายใน
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 
คณะศึกษาศาสตร์ โทร 086-4892965, 095-4329669 (ในวัน เวลา ราชการ)

Download ใบสมัคร Click

Back