พิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น วิทยาเขตปัตตานี

พิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น วิทยาเขตปัตตานี 
ณ หอประชุม มอ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559Back