ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

      มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ตามรายละเอียดระเบียบการให้ทุน คุณสมบัติของผู้สมัครตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครท้ายประกาศนี้พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ส่งมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 10 ชั้น 3 ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เพื่อดำเนินการคัดเลือกส่งไปยังวิทยาเขตต่อไป

Download ใบสมัครและรายละเอียด Click 

Back