โครงการสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2559

เรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคนครับ
ตามมติที่ประชุมหัวหน้าโปรแกรมวิชาเอกเห็นสมควรให้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร49 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย กำหนดให้มีหัวข้อการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ผ่านการนำเสนอ เป็นภาค 
และมีรุ่นพี่เป็นตัวแทนของแต่ละภาคมานำเสนอในส่วนของเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้อง เช่น บทบาทหน้าที่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน การเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 นั้น
ในการนี้หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขอแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคน เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร49 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลิก กำหนดการดังแนบ (ทั้งนี้จะมีการลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย)
-------------------------------------------
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วม
-------------------------------------------
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ ห้องสำนักงานเลขานุการ
FB : Burin Than Sahaviriya
Line : thanburin
Tel : 0867471513


Back