ตัวอย่างการเขียน สัญญาการปฏิบัติงาน

        หน่วยการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำตัวอย่างสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยกำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำสัญญาปฏิบัติงาน คนละ 3 ชุด  

รวมรวมส่งผ่านภาควิชา/หน่วยงาน  ส่งมายังหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่  15  มกราคม 2560 (ท่านั้น)

 

++ตัวอย่างการเขียนสัญญาปฏิบัติงาน++

แบบสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบสัญญาปฏิบัติงานของข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน

Back