สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จัดการประกวด "ดาว-เดือน EDU'59"

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จัดการประกวด "ดาว-เดือน EDU'59" เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีบุคลิกภาพ หน้าตา ความสามารถและปฏิภาณไหวพริบที่ดี เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการแสดงออกถึงภาพลักษณ์ที่ดีของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ในการทำกิจกรรมและเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับวิทยาเขตและระดับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีผลการประกวด ดังนี้

ดาวคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
     นางสาวณิชกานต์ ทัพชัยยุทธ สาขาวิชาฟิสิกส์     ชนะเลิศ 
     นางสาวฐิตินันท์ สามแก้ว  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รองชนะเลิสอันดับ 1 
     นางสาวเมธินุช อ่อนละมุน  สาขาวิชาพลศึกษา     รองชนะเลิศอันดับ 2

เดือนคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
     นายชิษณุพงศ์ นนทิสิทธิ์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   ชนะเลิศ 
     นายกิฟนันท์ ดอนิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ            รองชนะเลิสอันดับ 1 
     นายชญานนท์ ศรีไทย  สาขาวิชาจิตวิทยา            รองชนะเลิสอันดับ 2 


Back