ประกาศรายชือ วัน เวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาวันครู 2560

          ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับใบสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณารับทุนการศึกษาวันครู 2560 ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 ในการนี้จึงขอประกาศ รายชือ วัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาวันครู ตามลิ้งค์ท้ายประกาศ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดูรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ให้เรียบร้อย แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาในการเข้ารับการสัมภาษณ์ ลำดับการเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นไปตามลำดับการมารายงานตัว หากไม่มารับการสัมภาษณ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็นอันควร ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะรับการพิจารณารับทุนการศึกษา

1.รายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ช่วงเช้า ณ ห้องประชุมแคแสด Click

2.รายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมแคแสด Click

3.รายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ช่วงเช้า ณ ห้อง 10307 Click

4.รายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ช่วงบ่าย ณ ห้อง 10307 Click

Back