"เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

"เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
วันที่1 ธ.ค 59 -15 ม.ค 60 
ณ อาคารศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Back