คณะศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง “Change Management for Teacher Education”

คณะศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง  “Change Management for Teacher Education”
วันอังคาร ที่6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องแคแสด
โดย Prof. Dr. Katheryn Chval Dean of College of Education University of Missouri


Back