กรอบการสอบครูผู้ช่วย โครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยการผลิตบัณฑิตครูในส่วนภูมิภาคมาเป็นระยะเวลานาน

และอีกหนึ่งอย่างที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการเตรียมพร้อม มาต่อเนื่อง คือ โครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เห็นความสำคัญกับกระบวนการ

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่มีคถุณสมบัติ จึงเรียนมายังนักศึกาาทุกท่านได้โปรด เตรียมความพร้อมดังนี้

---ภาษาอังกฤษ TOEFL/TOEIC/IELTS/ CU-TEP---

โดยมีกรอบรายละเอียด คลิกลิ้งค์ http://www.pageqq.com/en/content/view/page/str1/0-548774.html

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

Back