ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560

ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 

ให้กับ รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี


ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560
ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปอง ทองผ่อง ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี


ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560
ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิดชนก ราฮิมมูล คณบดีคณะรัฐศาสตร์


 ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 

ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์


ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 
ให้แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 
ให้แด่ ดร.รอฮานิ เจ๊ะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 
ให้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์


ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 
ให้แด่ ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา


ทีมบริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 
ให้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

Back