ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

                      ตามที่หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้เปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์เข้าอบรมโครงการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 และได้แจ้งกำหนดการการฝึกอบรมไปแล้วนั้น 

                       ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559  ในมาตรฐานที่ 2 : การพัฒนาหลักสูตร

                        เดิม   วันที่ 11-12, 18-19 และ 25-30 มีนาคม 2560

                        เปลี่ยนเป็น  วันที่ 13-17 และ 20-24 มีนาคม 2560

 

กำหนดการใหม่  download

Back