คณะศึกษาศาสตร์ส่ง นศ.ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา ไปฝึกงานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

คณะศึกษาศาสตร์ส่ง นางสาวจริยา ห่วงจริง และ นางสาวภัทรพร กลับนวล

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

ไปฝึกงานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเป็นระยะเวลา 4 เดือนในระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึง 5 พฤษภาคม 2560


Back