การเปลี่ยนแปลงวันยื่นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

เรียน อาจารย์และบุคคลากรทุกท่าน

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันยื่นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ตามหนังสือที่ มอ.024/ว.016 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 กองการเจ้าหน้าที่แจ้งเรื่องการเปิดระบบ TOR และ Competency Online เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ฯ รอบประเมินที่ 1/2560 โดยกำหนดให้กลุ่มสายวิชาการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ยื่นการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2559 นั้น

เนื่องจากมีการปรับระบบเชื่อมโยงกับแหล่งเกณฑ์เพิ่มเติม จึงทำให้กลุ่มสายวิชาการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหารไม่สามารถยื่นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ตามวันที่กำหนด ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการในส่วนที่จัดทำได้ไปพลางก่อน (สำหรับกำหนดการยื่นใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

จึงเรียนมาเพื่อให้แจ้งบุคลากรกลุ่มสายวิชาการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในสังกัดทราบด้วย

----------------------------------------
ข้อมูลจากวิทยาเขตหาดใหญ่
(หน่วยการเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์)

Back