ประกาศรายชื่อและกำหนดการโครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560

               หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 จำนวน 3 รุ่น และกำหนดการการฝึกอบรม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดการ

รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1

รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2

รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3

Back