การสมัครวิชาโทคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

         ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ขอแจ้งรายละเอียดการสมัครวิชาโทสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 และนักศึกษาตกค้างที่ประสงค์สมัครเรียนวิชาโทคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้


รายชื่อและเกณฑ์การสมัครวิชาโท 


ขั้นตอน/กำหนดการสมัครวิชาโท


ใบสมัครวิชาโท ประจำปีการศึกษา 2559             สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10

   

Back