โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนและการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนและการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)

และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)”  ณ โรงเรียนนำร่อง 9 โรงเรียน

วันที่ 6 – 28 ธันวาคม 2559

โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ประกอบไปด้วย การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน อีกทั้งยังมีกิจกรรมเปิดชั้นเรียน

เพื่อร่วมสังเกตแนวคิดของนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเนื้อหาการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

ที่คุณครูทั้ง 9 โรงเรียนได้รับการอบรมมาแล้วเบื้องต้นเมื่อวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

โดย อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ตามหลักนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

และแนะนำการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นฉบับแปลภาษาไทยอีกด้วย


Back