โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาวิชาชีพครู

โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)"

แก่นักศึกษา สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ณ โรงแรมเวียงทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 

วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นกิจกรรมที่อบรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาการศึกษาชั้นเรียน(Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 4 ชั้นปี เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการฝึกสอนได้

โดยมีกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)และการบรรยาย

เรื่อง การแนะนำหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน อีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ที่ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแก้ปัญหาตามโจทย์ที่ได้รับ

โดยมี อาจารย์ รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เป็นวิทยากร

Back