ขอขยายเวลาการรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐานที่ 1

                         ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน  โดย มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู จะอบรมระหว่างวันที่   4-5, 11-12, 18-19, 25-26 ก.พ. 60 และ 4-5 มี.ค.60 รวม 10 วัน นั้น 

                          ในการนี้ ขอขยายเวลาการรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐานที่ 1 จนถึงวันที่ 1 ก.พ. 60 และจะทำการประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมและสถานที่จัดอบรมในวันที่ 2 ก.พ.60


Back