โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ " นักศึกษาฝึกงาน : ภาพลักษณ์สถาบัน "

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

" นักศึกษาฝึกงาน : ภาพลักษณ์สถาบัน "

ณ ห้องแคแสด คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 19 ธันวาคม 2559

Back