โครงการ UNESA - PSU Exchange Program 2017

คณะศึกษาศาสตร์ กำหนดจัดโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับ The State University of Surabaya (UNESA), สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 30 คน จาก The State University of Surabaya (UNESA) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการประเมินผล และด้านมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

คณาจารย์ชาวอินโดนีเซีย จำนวน 2 ท่าน

1. Dr. Nasution, Head, Social Science Education Program

2. Dr. Luqman Hakim, Secretary, Economic Education Study Program

วันที่ 21 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2560

Back