โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ปีงบประมาณ 2560
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2560
โดย หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน
ณ โรงแรมเซาเทิร์น จังหวัดปัตตานี

Back