ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและรายละเอียดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

             คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และรายละเอียดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ดังนี้

 

1. นายอาลาวี  มามุ

 

2. นางสาวปุญชรัสมิ์  บุญถาวร

 

3. นางสาวนูฮีดายะห์  บือดือเลาะ

 

4. นางสาวรอฮานี  แวสามะ

 

5. นางสาวนิอาลีเสาะ  ยามูสะนอ

 

6. นางสาวสุไหรา  สิงหะ

 

7. นางสาวนันธิรา  หิมวงศ์

 

8. นางสาวฟิตรนา เบ็ญนา

 

9. นางสาวตัสนีม  ฮะสะนี

 

10. นางสาวยูสรอ  จะปะกิยา

 

11. นางสาวสุนีหย๊ะ  ทิ้งเหม

 

12. นางสาวนูรีซา  แฮเลาะแม

 

13. นางสาวฟาตีเมาะ แวนาแว

 

14. นางฟาดีล๊ะ  สามะอาลี

 

15. นางสาวนูรียะ  กูนา

 

16. นายมาหามะรุสลี  เต็งมะ

ลงทะเบียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30-08.30น. ณ ห้อง 10307 ชั้น 3 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 


ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมมาตรฐานที่ 1

Back