คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ

     คณะศึกษาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ "ศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์สัมพันธ์" กล้วยไม้เกม ครั้งที่ 6 "กล้วยไม้รวมใจ จุดไฟวิชาชีพพ ดวงประทีปแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี 6 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา (ยะลา) และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

     ทั้ง 6 สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู จัดกิจกรรมขึ้นร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน สร้างความสัมพันธ์ โดยใช้เกมกีฬาเป็นสื่อ ผ่านการแข่งขันกีฬาสากลจำนวน 6 ชนิดกีฬา และกีฬาพื้นบ้าน 8 ชนิดกีฬา ทั้งยังมีการกำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นตัวแทนในการสื่อสารภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีของวิชาชีพครู ผ่านการประกวดดาว เดือน ดาวกล้วยไม้ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกับกลุ่ม Trash Hero ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว มีการเสวนาเพื่อหารือแนวทางการทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนอีกด้วย

สนใจรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ดังรายละเอียด ด้านล้างนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 10 ชั้น 3 โทร 1603 / 086-4892965

กำหนดการรวม
กำหนดการพาเหรด/พิธีเปิดการแข่งขัน
กำหนดการงานเลี้ยงต้อนรับ
กำหนดการประกวดดาว-เดือน
กำหนดการเสวนา-อช.ทรายขาว
กำหนดการกีฬาพื้นบ้าน/พิธีปิด
โปรแกรมการแข่งขันกีฬา 


หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Facebook/กิจการนักศึกษา MeeDee-EDU-PSU 


Back