โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560

ประกาศมหาวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษา จำนวน 10 เพื่อเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange Program)

ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560
ณ Jiangxi Normal University (JXNU)

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าเดินทางประมาณ 25,000 บาท
มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน
แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (แนบเรียงความภาษาอังกฤษ)

ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัคร พร้อม pdf file
ได้ที่ัหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
ชั้น 1 อาคาร 10
ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อดำเนินการต่อไป

*นักศึกษามีความสามารถด้านนาฏศิลป์/ดนตรีไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 


รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสาร

Back