ประเมินโครงการ UNESA-PSU Exchange Program 2017 และการลงนามใน MOU

คณบดีและทีมบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก State University of Surabaya และ ผู้แทนของรัฐ East Kalimantan ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเดินทางมาประเมินโครงการ UNESA-PSU Exchange 2017 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดร.บดินทร์ แวลาเต๊ะ และที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด ร่วมให้การต้อนรับ และ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 Prof. Dr. Warsono, MS อธิการบดีของ UNESA และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ร่วมกันลงนามในเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุม 2 คณะศึกษาศาสตร์

 

 

 

 

Back