ข้อมูลหน่วยฝึกรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (สังเกตการสอน)

เรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 3

      ตามที่หัวหน้าโปรแกรมวิชาเอกได้ประชุมเพื่อหารือการดำเนินการ รายวิชา 262-411 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (สังเกตการสอน) เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 60 ที่ผ่านมา นั้น

     ในการนี้จึงขอแจ้งข้อมูลหน่วยฝึกรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (สังเกตการสอน) เพื่อให้นักศึกษาเลือก โดยสามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ ทั้งนี้การเลือกหน่วยฝึกขอให้เป็นไปตามข้อตกลงดังนี้ 

     - ให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โรงเรียนละไม่เกิน 3-5 คน

     - คละเอกได้

     - จับกลุ่มเพื่อเลือก

     - การเลือกโรงเรียนให้คีย์ข้อมูลลงระบบ

ดาวน์โหลดได้ ที่นี่  คลิก

http://edu.psu.ac.th/eduexp/content_exp_detail.php?news_id=557

Back