ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด ในปีการศึกษา 2558

                        คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในปีการศึกษา 2558  และขอมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้


ผู้ที่สอบได้ระดับคะแนน High Level

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

สาขาวิชา

1

5620117128

นางสาว

ปาริฉัตร

ชูเกตุ

ภาษาอังกฤษ

2

5620117135

นางสาว

มาดีฮะห์

ดือราแม

ภาษาอังกฤษ

3

5620117151

นางสาว

สุทธิดา

แววสุวรรณ

ภาษาอังกฤษ

4

5620117157

นางสาว

อรจิรา

แสนเสนา

ภาษาอังกฤษ

5

5620117202

นางสาว

นัจลาฮ์

เพ็งโอ

ภาษาอังกฤษ

6

5620117050

นางสาว

ขนิษฐา

อักษรเนียม

ภาษาอังกฤษ

ผู้ที่สอบได้ระดับคะแนน Intermediate Level

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

สาขาวิชา

1

5620110004

นางสาว

ยาสมีน

หมัดสะอิ

จิตวิทยา

2

5620117132

นาย

ฟาริด

ดาหมาด

ภาษาอังกฤษ

3

5620117141

นางสาว

วนิดา

เศษขาว

ภาษาอังกฤษ

4

5620117143

นางสาว

แวนีดา

ซาแม

ภาษาอังกฤษ

5

5620117156

นางสาว

ฬุริยา

จันทร์สุขศรี

ภาษาไทย

6

5620117169

นางสาว

อามาล

อับดุลวาฮับ

ภาษาอังกฤษ

7

5620117181

นางสาว

กนิษฐา

หาญขุนทด

ภาษาอังกฤษ

8

5620117191

นางสาว

ซูนิตา

มะยูโซะ

ภาษาอังกฤษ

9

5620114004

นางสาว

กิติยาพร

เบ็ญเจ๊ะมะ

ชีววิทยา

10

5620110063

นางสาว

นูรยะห์

มอลอ

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

11

5620110072

นาย

วันซารีฟุดดิน

แวอาลี

จิตวิทยา

12

5620117208

นางสาว

นิสรีน

แวโดยี

ภาษาอังกฤษ

13

5620117236

นางสาว

มารีนา

ยะมิง

ภาษาอังกฤษ

14

5620117251

นางสาว

ศุภิสรา

คงสำเร็จ

ภาษาอังกฤษ

15

5620114063

นางสาว

มนิดา

นกเกษม

ชีววิทยา

16

5620114145

นางสาว

ณัฏฐนิช

ลาเตะ

คณิตศาสตร์

17

5620114185

นางสาว

สุไรนี

แวกะจิ

คณิตศาสตร์

18

5620117014

นางสาว

ธิดารัตน์

คงแก้ว

ภาษาอังกฤษ

19

5620117018

นางสาว

ปรัศนีย์

นิยมเดชา

ภาษาอังกฤษ

20

5620117067

นางสาว

ศิริกาญจน์

ยะไม

ภาษาอังกฤษ

21

5620117070

นางสาว

สร้อยทิพย์

คงจันทร์

ภาษาอังกฤษ

22

5620117060

นางสาว

นีฮาด

ขันธวิธิ

ภาษาอังกฤษ

23

5620117079

นาย

เอนก

แจนโกนดี

ภาษาอังกฤษ

24

5620117110

นางสาว

นัฐกานต์

หมานจันทร์

ภาษาไทย

25

5620117111

นางสาว

นิภาวดี

ยอดทอง

ภาษาอังกฤษ

26

5620117103

นางสาว

ดารียา

สาเระ

ภาษาอังกฤษ


 

                         

 


                        นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นให้ติดต่อรับประกาศนียบัตร ที่ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 - วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์  2560  (ช่วงเช้าเวลา 09.00 - 11.30 น. ช่วงบ่าย 13.30 - 16.00 น.) 

 


 

 

 

 

 

Back