กรอกข้อมูลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

ตามที่ประชุมการการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 ณ อาคารเรียรวม 58302

ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมได้ให้นักศึกษาที่ประสงค์ไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ได้กรอกรข้อมูล 

กลุ่ม โดยมีชื่อสมาชิกกลุ่ม และโรงเรียนที่จะไป ตามระบบ

ทั้งนี้ขอให้กรอกข้อมูล ตามลิ้งค์ ต่อไปนี้

------------------------------------------------------

1. https://goo.gl/forms/IT1YFT96gfcPKkAA3 

แบบสำรวจข้อมูลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2559 (สังเกตการสอน) สำหรับวิชาเอก พลศึกษา สุขศึกษา ITวัดผล

-----------------------------------------------------

2. https://goo.gl/forms/bXKLSCUJ3VGdDrBt2

แบบสำรวจข้อมูลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2559 (สังเกตการสอน) สำหรับวิชาเอก ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิทย์ทั่วไป คณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา ศิลปศึกษา 

-----------------------------------------------------

โดยข้อให้ตัวแทนนักศึกษากรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 22 ก.พ. 60 เพื่อดำเนินการต่อไป

Back