การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ด้วยแบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำปีการศึกษา 2559ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคนเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รหัส 57 ทุกคน เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น. อาคารเรียนรวม 19


ตรวจสอบรายชื่อรวมนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  คลิก

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ (ข้อมูลรหัส ชื่อ-สกุล สาขาวิชาเอก และห้องสอบ) ติดต่อฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10 หมายเหตุ

           1. เตรียมดินสอ 2B ขึ้นไป, ยางลบ และปากกา รวมทั้งบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อแสดงตัวก่อนเข้าห้องสอบดว้ย  

           2. เนื่องจากมีการทดสอบการฟัง จึงขอให้นักศึกษาเข้าสอบตรงเวลา เพราะจะเปิดให้ฟังเพียง 1 รอบเท่านั้น

           3. ขอใหผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบที่กำหนดไว้ให้ถูกตอ้ง เนื่องจากชุดข้อสอบถูกกำหนดโดยมหาวิทยาลัยไว้แล้ว

 Back