โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณาจารย์และบุคลากร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จำนวน 26 คน

เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลื่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม1 คณะศึกษาศาสตร์

 

Back