ภาพบรรยากาศงาน นิทรรศการศิลปนิพนธ์ คน DO ศิลป์

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ คน DO ศิลป์
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แผนกวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560- 1 เมษายน 2560
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันกัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประธานโครงการนายซารีฟ รักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายงาน
เปิดพิธีโดยรองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงค์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ในพิธีเปิดชุด "ระบำนารีศรีนคร"
- ชมผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุดการเดินแบบการออกแบบเสื้อผ้า โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4
- ชมผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4


Back