แจ้งผลการสมัครวิชาโทสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

ผลการสมัครวิชาโทของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

ที่สมัครวิชาโทสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ที่

ชื่อ - สุกล

รหัสนักศึกษา

วิชาเอก

สมัครวิชาโท

ผลการสมัคร

1

นางสาวพุธิตา  บุญสนอง

5920117099

ภาษาไทย  

ภาษามลายู

ผ่าน *

2

นางสาวศิริวรรณภา  สมศรีมี

5920117105

ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ

ผ่าน

3

นางสาวอัสมาอ์  หะยีอาแว

5920117107

ภาษาไทย  

ภาษามลายู

ผ่าน *

4

นางสาวอำไพ  หลังแดง

5920117109

ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ

ผ่าน

5

นางสาวจิตตา  กิจค้า

5920117165

ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ

ผ่าน

6

นางสาวบุษณีย์  ยูโซ๊ะ

5920117170

ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ

ไม่ผ่าน

7

นางสาวยศวจี  อย่างดี

5920117172

ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ

ผ่าน

8

นางสาวอัสมาตร  ยายอ

5920117173

ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ

ผ่าน

9

นางสาวฮูไวนา  สูแป

5920117174

ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ

ผ่าน

10

นางสาวซีตีปาตีเม๊าะ  สายนุ้ย

5920117011

ภาษาอังกฤษ  

ปรัชญาและศาสนา

ผ่าน

11

นางสาวศิรประภา  แสนเสนาะ

5920117012

ภาษาอังกฤษ  

ภาษาเกาหลี

ผ่าน

12

นางสาวฐิตินันท์  สามแก้ว

5920117112

ภาษาอังกฤษ  

ภาษาญี่ปุ่น

ผ่าน

13

นางสาวเดียนา  แวดอเลาะ

5920117113

ภาษาอังกฤษ  

ภาษาจีน

ผ่าน

14

นางสาวนาซีลา  เจ๊ะเด๊ะ

5920117115

ภาษาอังกฤษ  

ภาษามลายู

ผ่าน *

15

นางสาวนิสรีน  แวเด็ง

5920117118

ภาษาอังกฤษ  

ภาษาจีน

ผ่าน

16

นายปิยะวัตร  สิงละเอียด

5920117119

ภาษาอังกฤษ  

ปรัชญาและศาสนา

ผ่าน

17

นางสาวสุชาดา  พุ่มพวง

5920117122

ภาษาอังกฤษ  

ภาษาเยอรมัน

ผ่าน

18

นางสาวอัฟนาน  ดอเล๊าะ

5920117124

ภาษาอังกฤษ  

ภาษาจีน

ผ่าน

19

นางสาวซัซวานี  ยูโซะ

5920117176

ภาษาอังกฤษ  

ภาษาจีน

ผ่าน

20

นางสาวซัลมา  เหย็บบุรินทร์

5920117177

ภาษาอังกฤษ  

ภาษาจีน

ผ่าน

21

นางสาวฐิติพร  ดอกพุฒ

5920117178

ภาษาอังกฤษ  

ปรัชญาและศาสนา

ผ่าน

22

นายมูไฮมีน  ดาโอ๊ะ

5920117212

ภาษาอังกฤษ  

ภาษามลายู

ผ่าน *

23

นางสาวตีฟานี  เจะเตะ

5920117213

ภาษาอังกฤษ  

ภาษามลายู

ผ่าน *

24

นางสาวนูรอาฟีฟัฮ  กาเดร์

5920117214

ภาษาอังกฤษ  

ภาษามลายู

ผ่าน *

25

นายนัศรุดดีน  สุมาลี

5920117215

ภาษาอังกฤษ  

ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ

ผ่าน

26

นางสาวซัซวานี  ดือราแม

5820117196

ภาษาไทย

ประวัติศาสตร์

ผ่าน

27

นางสาวอารตี  เด่นตุลาการ

5820117209

ภาษาไทย

ภาษามลายู

ผ่าน

28

นางสาวมาลิซา  บาโล่ะ

5820117012

ภาษาอังกฤษ

ภาษามลายู

ผ่าน

29

นางสาวนุรไอนี  ดะเก๊ะ

5820117109

ภาษาอังกฤษ

ภาษามลายู

ผ่าน

30

นางสาวอามีรา  หมิ๊เต๊ะ

5820117140

ภาษาอังกฤษ

ภาษามลายู

ผ่าน

31

นางสาวนิตยา  เหล็มสะ

5820117216

ภาษาอังกฤษ

ภาษามลายู

ผ่าน

32

นางสาววิอาม  ดอเล๊าะ

5820117219

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ

ผ่าน

33

นางสาวสารีนา  หมาดทิ้ง

5820117221

ภาษาอังกฤษ

ภาษามลายู

ผ่าน

34

นางสาวอานาตี  หลีขาว

5820117226

ภาษาอังกฤษ

พัฒนาสังคม

ผ่าน


 

หมายเหตุ  นักศึกษาที่สมัครวิชาโทภาษามลายู ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 413-111 Malay 1 ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 และต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C+ 


(นักศึกษาสามารถดูผลการพิจารณาจากใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 10)

Back