ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และรายละเอียดโครงการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (มาตรฐานที่ 2)

                            หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และรายละเอียดโครงการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559  มาตรฐานที่ 2 : การพัฒนาหลักสูตร จำนวน 128 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อ

กำหนดการห้อง 1 - 3

Back