พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ณ หอประชุม ม.อ. ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชาชีพครู

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม ม.อ. ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

 - บัณฑิตลงทะเบียน

- ขบวนนักศึกษาเข้าหอประชุมสำนักงานอธิการบดี

- ขบวนคณาจารย์และประธานเข้าหอประชุม ม.อ. ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

-  กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา นิจจรัลกุล ประธานกรรมการบรหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชาชีพครู

- พิธีมอบโล่/มอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)/พิธีปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Back