โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งวิชาชีพการศึกษา ( ครูผู้ช่วย )

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งวิชาชีพการศึกษา (ครูผู้ช่วย)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Back