โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหอประชุม ชั้น 4 อาคาร 49
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดร่วมกันระหว่างนักศึกษา กับคณาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ

Back