ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนทำงานคณะศึกษาศาสตร์ 2/2559

          ตามที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะทำทุนทำงานในหน่วยต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ นั้น บัดนี้ การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนทำงาน ปีการศึกษา 2/2559 ดังนี้

     1. นายจักรกฤษณ์ อินตัน (ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์)
     2. นางสาวภัทราวดี สีแก้วเขียว (ภาควิชาการศึกษา)
     3. นายธนกร จำเริญนุสิต (ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้)
     4. นางสาวนาซีฟะ เจ๊ะมูดอ (ฝ่ายบริการวิชาการ)
     5. นายเฟาซาน หวังโส๊ะ (ภาควิชาพลศึกษา)
     6. นางสาวอายูซะห์ ยูโซ๊ะมายู (ภาควิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)
     7. นางสาวสารีนา สารีม (ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา)
     8. นางสาวซูฟิตยา ดือเร๊ะ (โครงการพิเศษ 108 โรงเรียน)

          ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าประชุมรับฟังรายละเอียด ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ณ ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 10 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Facebook/กิจการนักศึกษา MeeDee-EDU-PSU 
 

Back