คณะศึกษาศาสตร์ จัดปัจฉิมนเทศ ปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี

          ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพัน์ คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมงานสังสรรและการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 5 ปี จำนวน 12 สาขาวิชา ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี โโยเป็นการจัดเลี้ยงงานสังสรร มอบของที่ระลึก โโยมีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกว่า 400 คน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวปัจฉิมโอวาททิ้งท้ายไว้ให้กับว่าที่บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ขอให้มุ่งมั่น อดทน ทุ่มเท ในการทำงานสายวิชาชีพครู ที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาของไทย

ติดตามภาพบรรยากาศต่างๆ ได้ที่นี่ Click

หน่วยกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Facebook/
กิจการนักศึกษา MeeDee-EDU-PSU  

Back