บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีสอบได้ลำดับที่ 1 ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ในหลายสาขาและหลายจังหวัดเมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา

บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีสอบได้ลำดับที่ 1 ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย”
ในหลายสาขาและหลายจังหวัดเมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้รายงานข้อมูลการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมกรรมการวิทยาเขตปัตตานี โดยระบุว่า ตามที่มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น  มีบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี จำนวน 12 วิชาเอกได้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งบัณฑิตมีผลสอบเป็นที่น่าภาคภูมิใจ โดยเฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของคณะศึกษาศาสตร์มานาน มีบัณฑิตได้รับการบรรจุ จำนวน 38 คน และขึ้นบัญชีอยู่ จำนวน 207 คน นอกจากนี้ยังพบว่า ในแต่ละสาขาของแต่ละจังหวัดที่มีการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย มีบัณฑิตสอบได้อันดับหนึ่ง จำนวน 11 คน และมีอันดับต้น ๆ หลายจังหวัด เช่น

 

สาขาฟิสิกส์

 นางสาวปิยนารถ  สุคนธพันธ์ สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 นายกฤษฎา อยู่ขำ สอบได้ลำดับที่ 3 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 นายสามารถ เนียมดำ สอบได้ลำดับที่ 8 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

สาขาวิชาเคมี

 นายกรวิชญ์ สันอี สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดยะลา

 นางสาวรูสือนะห์ ลาเต๊ะ สอบได้ลำดับที่ 4 ของจังหวัดยะลา

 นางสาวสาลินี บอเถาะ สอบได้ลำดับที่ 7 ของจังหวัดยะลา

 นางสาวทิพภาพร แสงปาน สอบได้ลำดับที่ 5 จังหวัดภูเก็ต

 นางสาวขนิษฐา โตทวี สอบได้ลำดับที่ 8 จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

สาขาวิชาพลศึกษา

 นายฮาซานิง กือเตะ สอบได้ลำดับที่ 1 จังหวัดยะลา

 นายนิซาฟีอี หะยีแวสามะ สอบได้ลำดับที่ 2 จังหวัดยะลา

 

 

 

สาขาชีววิทยา

 นางสาวนิธิวดี สมพงษ์ สอบได้ลำดับที่ 1 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

 นางสาวบุญเรือน เพอบาน สอบได้ลำดับที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา

 นางสาวฮัมดานี  ยะปา สอบได้ลำดับที่ 1 จังหวัดปัตตานี

 นายซูกีมาน  เจ๊ะสะนิ สอบได้ลำดับที่ 2 จังหวัดปัตตานี

 นางสาวมัสตะห์  มีทอง สอบได้ลำดับที่ 3 จังหวัดปัตตานี

 นางสาวรุสมีนา  ลอเซ็ง สอบได้ลำดับที่ 4 จังหวัดปัตตานี

 นางสาวซานียะห์  มะสะอาว สอบได้ลำดับที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 นายกัดดาฟี  สาและ สอบได้ลำดับ 3 จังหวัดยะลา

 นางสาวคอตีเยาะ  วายูอิง สอบได้ลำดับ 5 จังหวัดยะลา

 นางสาวนูรีนา  ยูโซ๊ะ สอบได้ลำดับ 6 จังหวัดยะลา

 นางสาวฟารีดา  หลังยาหน่าย สอบได้ลำดับที่ 3 ของจังหวัดภูเก็ต

 นายลือชา  สัญวงษ์ สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดระนอง

 

 

 

สาขาภาษาไทย

 นางสาวมธุรส  ดากาวงค์ สอบได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัดยะลา

 นางสาวยาวาเฮ  ดามิ สอบได้ลำดับที่ 4 ของจังหวัดยะลา

 นายมูฮำหมัดอันวาร ์  มะ สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดปัตตานี

 นางสาวมารียานี  สาเมาะ  สอบได้ลำดับที่ 4 ของจังหวัดปัตตานี

 นางสาวขนิษศรา  สุทธิคง สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดระนอง

นายสันติศักดิ์  ทองสร้อย สอบได้ลำดับที่ 11 ของจังหวัดราชบุรี

 นายวิวัฒน์  ทัศวา สอบได้ลำดับที่ 28 ของจังหวัดกรุงเทพฯ

 

 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 นางสาวอัสมะ  อีซอ สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดยะลา

 นางสาวไซนับ  ยูโซ๊ะ สอบได้ลำดับที่ 3 ของจังหวัดปัตตานี

 นางสาวซันมา  บิลหลี สอบได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัดกระบี่

 นางสาวอาสียะ  เทพสุวรรณ สอบได้ลำดับที่ 5 ของจังหวัดพังงา

 นางสาวสุภาพร  หนูนุ่น สอบได้ลำดับที่ 5 ของจังหวัดชุมพร

 

 

 

สาขาประถมศึกษา

 นางสาวนูรฮายาตี  สะอะ สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดชลบุรี

 นางสาวเฮนดน  อับดุลเลาะ สอบได้ลำดับที่ 4 ของจังหวัดชลบุรี

 นายเกรียงไกร  เหมือนเพชร สอบได้ลำดับที่ 2 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

 

 

 

สาขาวิชาศิลปศึกษา

 นางสาวมาซีเตาะห์  สาเมาะ สอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดยะลา

 นายฮานีฟ  มาลีลาเตะ สอบได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัดยะลา

 นายสุวิชา  เทวะรัตน์ สอบได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัดชลบุรี

 นายวิศรุต  ขุนแผน สอบได้ลำดับที่ 3 ของจังหวัดสตูล

 นายรุสดี  สาดีน  สอบได้ลำดับที่ 4 ของจังหวัดสตูล

 

 

 

สาขาสุขศึกษา

 นางสาวไซนับ  บาเน็ง สอบได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัดปัตตานี

 นางสาวรอฮานี  ราแดง สอบได้ลำดับที่ 3 ของจังหวัดปัตตานี

 นางสาวอัศวาณี  เจ๊ะโวะ สอบได้ลำดับที่ 4 ของจังหวัดปัตตานี

 นางสาวซูรียานี  อูเซ็ง สอบได้ลำดับที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี

 ทั้งผู้ที่อยู่ลำดับต้น ๆ บางสาขามีสถานะรอเรียก เนื่องจากบางจังหวัดรับตำแหน่งครูผู้ช่วยเพียง 1-2


จาก : สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Back