แจ้งผลการสมัครวิชาโทคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครวิชาโทคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

 

ที่ ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา  วิชาเอก วิชาโท ผลการสมัคร
1 นางสาวจันทร์จิรา  หยังกุล 5920117007 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
2 นางสาวชลิตา  คงอินทร์ 5920117008 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
3 นางสาวศุภรัตน์  นามสุข 5920117009 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
4 นายกรวิชญ์  หลักเพชร 5920117088 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
5 นายกรวิชญ์  เอียดจุ้ย 5920117089 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
6 นางสาวการะเกด  ชัยแดง 5920117090 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
7 นางสาวนัจมีย์  แวดาย๊ะ 5920117094 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
8 นางสาวนาเดีย  ขาเดร์ 5920117095 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
9 นางสาวน้ำเพชร  ณ พัทลุง 5920117096 ภาษาไทย   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ไม่ผ่าน 
10 นางสาวนูรอายนี  ยูโซะ 5920117097 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
11 นางสาวปนารัตน์  ทองคำ 5920117098 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
12 นางสาวมะลิษา  หมีนแดง 5920117101 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
13 นางสาววัลคุ์วดี  อุบลสุวรรณ 5920117104 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
14 นายอาโนว์  ใบเก็ม 5920117108 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
15 นางสาวกุลพิมพ์  กัลยาภิรักษ์ 5920117164 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
16 นางสาวณัฏฐณิชา  เส็นบัติ 5920117166 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
17 นางสาวนูรียา  แดงงาม 5920117169 ภาษาไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
18 นายกิฟนันท์  ดอนิ 5920117110 ภาษาอังกฤษ   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
19 นายนาวฟัล  ครู 5920117116 ภาษาอังกฤษ   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
20 นางสาวนิฟารีดา  บือราเฮง 5920117117 ภาษาอังกฤษ   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
21 นางสาวอามาณี  อาแซบาก้า 5920117125 ภาษาอังกฤษ   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
22 นางสาวชลิดา  บ่อม่วง 5920117175 ภาษาอังกฤษ   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
23 นางสาวณัฐวลีย์  แกสมาน 5920117216 ภาษาอังกฤษ   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
24 นางสาวเจนตา  หาญณรงค์ 5920114003 เคมี   คณิตศาสตร์ ผ่าน
25 นายศักดา  รามแก้ว 5920114004 เคมี   คณิตศาสตร์ ผ่าน
26 นายอรรถพล  ลิวัญ 5920114005 เคมี   คณิตศาสตร์ ผ่าน
27 นางสาวสุพินยา  สันเขาน้อย 5920114034 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
28 นางสาวปุญชรัสมิ์  จิตรพรหมศรี 5920114035 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
29 นางสาวจิดรานุช  สายเสมา 5920114036 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
30 นางสาวนิตยา  หมีนกาด้า 5920114037 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
31 นางสาวพรศิริรัตน์  ยอดแก้ว 5920114038 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
32 นางสาวพิไลวรรณ  มัคพาน 5920114039 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
33 นางสาวรอฮานี  กามิง 5920114040 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
34 นางสาววิจิตรา  สุรัตน์ 5920114041 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
35 นายอดิลัน  แวเด็ง 5920114042 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
36 นางสาวอัจฉรา  คงแก้ว 5920114043 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
37 นายอับดุลเลาะ  ยะมะกา 5920114044 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
38 นางสาวอานีซะห์  ดาราแม 5920114045 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
39 นางสาวอาริยา  ขวัญเพ็ง 5920114046 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
40 นางสาวซาจีน่า  ขุนจิต 5920114110 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
41 นางสาวณัฐกานต์  บัวมีกลิ่น 5920114111 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
42 นางสาวนูรอัสมี  สาและ 5920114112 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
43 นายพรพิษณุ  สิงห์อินทร์ 5920114113 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
44 นายพิทวัส  สัณฑะมาศ 5920114114 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
45 นางสาวพิมพ์วิมล  คงขำ 5920114115 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
46 นางสาวอัสมะห์  ฮายีเต๊ะ 5920114116 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
47 นายอัสมินทร์  บูเอียด 5920114117 เคมี   ชีววิทยา ผ่าน
48 นางสาวนัชชา  ดำพิลา 5820117075 ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
49 นางสาวนุรเฟาเซีย  อาแวบือซา 5820117217 ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
50 นางสาวอัจฉรา  ยิ้มเส้ง 5820117108 ภาษาไทย จิตวิทยา ผ่าน
51 นางสาวภัคสุดา  บุญแนบ 5820117133 ภาษาไทย จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ผ่าน
52 นายวรรณยุทธ์  สุดตะเมือง 5820117204 ภาษาไทย จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ผ่าน
53 นางสาวณัฐวรา  ไพนุพงศ์ 5920210113 ภาษาเกาหลี   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
54 นางสาวณัฐกมล  เบญจกุล 5920210007 ภาษาเกาหลี   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
55 นายณภัทร  พึ่งเนตร 5920210332 ภาษาเกาหลี   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
56 นางสาวพัณณิตา  ศรีวะปะ 5920210115 ภาษาเกาหลี   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
57 นางสาวชุติภา  วงศ์วาสนา 5920210112 ภาษาเกาหลี   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
58 นางสาวกัญญารัตน์  บุญสิทธิ์ 5920210109 ภาษาเกาหลี   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
59 นายอนุพงศ์  วาทีเส้ง 5920210122 ภาษาเกาหลี   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
60 นางสาววรางคณา  ราชแก้ว 5920210065 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
61 นางสาวจิราพร  ขุนเจริญ 5920210055 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
62 นางสาวนุชฮายาตี  อีปง 5920210382 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
63 นางสาวซูไฮตา  กาเจร์ 5920210376 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
64 นางสาวฟิรดาว  มอน็อง 5920210384 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
65 นางสาวอุสา  เพ็ชรสวัสดิ์ 5920210392 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
66 นางสาวเกสรา  ปุรินทราภิบาล 5920210042 ภาษาอังกฤษ   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
67 นางสาวรอฮานา  มูซอ 5920210690 ภาษาอังกฤษ   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
68 ธิดารัตน์ แก้ววิเศษ 5920210296 พัฒนาสังคม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
69 นางสาวนูรีตา  หะยีมะแซ 5720210315 ภาษามลายู   สุขศึกษา ไม่ผ่าน
70 นางสาวนูรซันดรา  แวดาแม 5820210511 มลายูศึกษา   สุขศึกษา ผ่าน
71 นางสาวฟาตีเมาะ  หะมะ 5820210517 มลายูศึกษา   สุขศึกษา ผ่าน
72 นางสาวฮัฟเซาะห์  เวาะมะ 5820210536 มลายูศึกษา   สุขศึกษา ไม่ผ่าน
73 นางสาวนูรมี  นิมะ 5820210815 มลายูศึกษา   สุขศึกษา ไม่ผ่าน
74 นางสาวนูรฮายานา  เจ๊ะมิง 5820210513 มลายูศึกษา   สุขศึกษา ผ่าน
75 นางสาวทิมพิกา  บัวศรี 5820210174 สังคมสงเคราะห์   จิตวิทยา ผ่าน
76 นางสาวอรวรรณ์  จันทร์ทอง 5820210147 สังคมสงเคราะห์   จิตวิทยา ผ่าน
77 นางสาวกานต์วิสุทธิ์  จันทร์แก้ว 5820210153 สังคมสงเคราะห์   จิตวิทยา ผ่าน
78 นางสาวดารีย๊ะ  หลงกาสา 5820210504 มลายูศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
79 นางสาวสาวินีย์  ปังหลีเส็น 5820210234 มลายูศึกษา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
80 นางสาวซันบีรา  ดามาอู 5820210739 ภาษามลายู   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
81 นายศิริศักดิ์  เหร็บราเย็น 5820210749 ภาษามลายู   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
82 นางสาวกานัสตา  ดวงตา 5820210738 ภาษามลายู   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
83 นางสาวอัจฉรา  หมะขะจร 5820210252 ภาษามลายู   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
84 นางสาวจีรนันท์  กะแหมะเตบ 5920210369 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
85 นางสาวนิฟิรดาวส์  ศิริบุญหลง 5920210380 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
86 นางสาวฟาตีฟ  อูมา 5920210062 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
87 นางสาววริศรา  ยะโกะ 5920210386 ภาษาและวรรณคดีไทย   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
88 นางสาวอิศรา  สุทธิชี 5920210009 ภาษาเกาหลี   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
89 นางสาวสุธีรา  จันทร์ทองนิ่ม 5920210121 ภาษาเกาหลี   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
90 นางสาวนินัสลียา  อาแว 5920710102 การปกครอง   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
91 นางสาวยาวารียะห์  หะยีเจะแว 5920710127 การปกครอง   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
92 นายอิควาน  มาหะ 5920710154 การปกครอง   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน
93 นางสาวนัจวา  สาและ 5920710242 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   สุขศึกษา ไม่ผ่าน

             

*นักศึกษาติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น1 อาคาร 10

Back