ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และรายละเอียดโครงการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (มาตรฐานที่ 3)

                  ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และรายละเอียดโครงการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 1-5 และ 17-21 เมษายน 2560 ณ อาคาร 49  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียดดังประกาศแนบ

ประกาศรายชื่อ

Back