ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  รูปแบบตราสัญลักษณ์ ต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย และ สื่อความหมายถึงการฉลองครบรอบ50 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนาไปใช้สาหรับประชาสัมพันธ์ และพิมพ์บนของที่ระลึก

           บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาผลงานและตัดสินการประกวดเรียบร้อยแล้ว
ผลการตัดสินเป็นดังนี้รางวัลชนะเลิศ  1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

           Back