ประกาศเรื่องกำหนดการโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู (มาตรฐานที่ 4) ตรงกับวันที่สอบครูผู้ช่วย

                 ตามที่ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ ได้กำหนดการอบรมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน (มาตรฐานที่ 4 : จิตวิทยาสำหรับครู) วันที่ 22-27 และ 29-30 เมษายน 2560 และ 1-2 พฤษภาคม 2560 นั้น

                 แต่เนื่องจาก สพฐ.กำหนดจัดสอบครูผู้ช่วย ปี 2560 ในวันที่ 22-24 เมษายน 2560 ซึ่งตรงกับการจัดอบรมโครงการดังกล่าว หากท่านผู้เข้าร่วมอบรมท่านใดที่สมัครสอบครูผู้ช่วย ขอให้แจ้งชื่อที่ศูนยพัฒนาวิชาชีพครูฯ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โทร.086-4892966 ภายในวันที่ 7 เมษยน 2560 

Back