“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2559

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุใจ ส่วนไพโรจน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ที่ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2559

Back