โครงการเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ได้จัดโครงการเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
เพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2560

Back