จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ
“เส้นทางวิชาชีพครูจะไปทางไหน”

      ตามที่ ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสมัครครูผู้ช่วย สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ สามารถสมัครสอบแข่งขันได้ก่อน

      ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นว่ามติดังกล่าวฯ มิชอบด้วยหลักเกณฑ์ จึงกำหนดจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “เส้นทางวิชาชีพครูจะไปทางไหน” เพื่อทบทวนมติการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยของ สพฐ. และเสนอแนะแนวทางของวิชาชีพครู ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

      โดยจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “เส้นทางวิชาชีพครูจะไปทางไหน” ในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดย

   ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

นำเสวนา โดย

   คุณหทัยกาญจน์ เพชรประวัติ นักจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

เสนอให้ประชาคมชาวคณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ ทราบโดยทั่วกัน

Back