ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครุของคุรุสภา 9 มาตฐาน ปี 2559 (มาตรฐานที่ 1 และ มาตรฐานที่ 2)

                        ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอรายงานผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครุของคุรุสภา 9 มาตฐาน ปี 2559 มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู และ มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ดังเอกสารแนบ

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2 ห้อง1

มาตรฐานที่ 2 ห้อง 2

มาตรฐานที่ 2 ห้อง 3

Back