ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และรายละเอียดโครงการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (มาตรฐานที่ 4)

                  ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 และได้สิ้นสุดการรับสมัครมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู ไปเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 นั้น

                  บัดนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และรายละเอียดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู (รายละเอียดังประกาศแนบ)

ประกาศรายชื่อ
 

Back